ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН 2018.11.17 - 2018.11.24

ҮНДЭСНИЙ ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН                                                                                                                                                            2018.11.17  -  2018.11.24
Хийгдэж байгаа ажлын нэр Төлөвлөсөн  Хийгдсэн  Тайлбар 
Тоо хэмжээ  / % /  Тоо хэмжээ  / % / 
Зоорийн давхар 
1  Дотор заслын ажил
Хана 2330 100% 2100 90% Тоног төхөөрөмж орох хэсгийн хана хийгдээгүй
Тааз 1320 100% 800 61% Тоног төхөөрөмж орох хэсэг таазанд суурилагдаххэсгийн тааз хийгдээгүй
Шалны ажил 1187 100% 80 7% Халаалт дулаан аваагүйгээгүйгээс шалны ажил хийгдээгүй
Хаалга 85 100% 75 88% Тоног төхөөрөмж орох хэсгийн хаалга суурилагдаагүй
Плита наах ажил 146 100% 0 0%  
Тугалганы ажил 410 100% 350 85% Тоног төхөөрөмж орох хэсэг суурилагдаагүй
Дотор заслын ажил  5100 100% 2500 49% Тоног төхөөрөмж орох хэсэг/халаалт дулаантай холбоотойгоор хийгдээгүй
2 Цэвэр ус, Бохир шугам, Халаалт, агаар сэлгэлт
Хэрэгцээний цэвэр халуун хүйтэн ус 1016 100% 1016 100% Хэрэгцээний цэвэр халуун хүйтэн усны хоолой бүрэн хийгдэж дууссан.
PVC хоолой 1360 100% 1360 100% Бохирын хоолойн шугам бүрэн хийгдэж дууссан.
Халаалтын шугам 2389 100% 2389 100% Халаалтын шугам хоолой бүрэн хийгдэж дууссан.
Гал эсэргүүцэх шугам хоолой 2889 100% 2889 100% Гал эсэргүүцэх шугам хоолой бүрэн хийгдэж дууссан.
Агааржуулалт хоолой 3600м² 100% 3024 84% Агааржуулалт хоолойн ажил 84% ийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна.
Радиатор 75 100% 40 53% Радиатор суулгаж байгаа болно.
Спинклер галын хошуу 477 100% 120 25% Хараахан эхлээгүй болно.
Решётка 213 100% 0 0% Хараахан эхлээгүй болно.
3 Цахилгааны ажил 
Угсрах хайрцаг, хоолой монтаж, кабелийн тавиур кроп 612ш,хоолой монтаж 3444м 100% кроп 612ш,хоолой монтаж 3444м 100% бетон хийц, тусгаарлах хана болон таазанд ил далд угсарсан
Утас сүвлэгээ, кабель таталт, уян хоолой унжуургын холболт 21082м 100% 21082м 100% барилгын хийц болон кабелийн тавиурт ил, далд
Гэрлийн, хүчит төхөөрөмжийн самбар суурилуулалт, холболт 15ш 100% 12ш 80% хана тааз ороогүй,  эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж угсрагдаагүй
Гэрэлтүүлгийн тоноглол /гэрэл, залгуур, унтраалга/ 680ш 100% 680ш 50% эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж ирээгүйн улмаас хана тааз ороогүй
Тоног төхөөрөмж, гэрэлтүүлгийн тест, хэмжилт 15 самбар, 466 гэрэл 100% 15 самбар, 466 гэрэл 0% Барилгын цахилгааны үндсэн тэжээл ороогүй
4   Холбоо дохиоллын систем   /Телефон, интернет, зарлан мэдээлэх, Сувилагч дуудах систем, Хяналтын камер, TV/
Угсрах хайрцаг, хоолой монтаж, кабелийн тавиур кроп 106, хоолой монтаж 1088м 100% кроп 106, хоолой монтаж 1088м 100% бетон хийц, тусгаарлах хана болон таазанд ил далд угсарсан
Утас сүвлэгээ,кабель таталт, уян хоолой унжуурга 6557м 100% 6557м 100%  
Тоноглол зүүх /телефон, интернет,зарлан мэдээлэх, камер / 106ш 100% 86ш 80% эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж ирээгүйн улмаас хана тааз ороогүй
Самбар суурилуулалт, холболт 1 100% 1 100% /Рак/ холбооны өрөөнд суугдсан
5   Галын дохиоллын систем
Угсрах хайрцаг, хоолой монтаж  кроп 219, хоолой монтаж 2427м 100% кроп 219, хоолой монтаж 2427м 100% бетон хийц, тусгаарлах хана болон таазанд ил далд угсарсан
Утас сүвлэгээ, уян хоолой унжуурга 5891м 100% 5891м 100%  
тоноглол /утаа мэдрэгч,температурын мэдрэгч, галын дохиолол / 202ш 100% 100 60% эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж ирээгүйн улмаас хана тааз ороогүй
Нэгдүгээр  давхар 
1 Дотор заслын ажил
Хана 3460 100% 3300 95% Тоног төхөөрөмж орох хэсгийн хана хийгдээгүй
Тааз 2980 100% 2750 92% Тоног төхөөрөмж орох хэсэг таазанд суурилагдаххэсгийн тааз хийгдээгүй
Шалны ажил 2590 100% 140 5% Халаалт дулаан аваагүйгээгүйгээс шалны ажил хийгдээгүй
Хаалга 107 100% 95 89% Тоног төхөөрөмж орох хэсгийн хаалга суурилагдаагүй
Пилта 1500 100% 600 40%  
Тугалганы ажил 240 100% 240 100%  
Дотор заслийн ажил  4900 100% 3800 78%  
2 Цэвэр ус, Бохир шугам, Халаалт, агаар сэлгэлт
Хэрэгцээний цэвэр халуун хүйтэн ус 1740 100% 1740 100% Хэрэгцээний цэвэр халуун хүйтэн усны хоолой бүрэн хийгдэж дууссан.
PVC хоолой 6692м² 100% 6692м² 100% Халаалтын шугам хоолой бүрэн хийгдэж дууссан.
Халаалтын шугам 900 100% 900 100% Бохирын хоолойн шугам бүрэн хийгдэж дууссан.
Гал эсэргүүцэх шугам хоолой 2637 100% 2637 100% Гал эсэргүүцэх шугам хоолой бүрэн хийгдэж дууссан.
Агааржуулалт хоолой 2460 100 2460 100% Агааржуулалт хоолойн ажил 84% ийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна.
Радиатор 116 100% 70 60% Радиатор суулгаж байгаа болно.
Спинклер галын хошуу 772 100% 400 52% Спинклер галын хошуу угсрагдаж суулгаж байгаа болно.
Решётка 338 100% 160 47% Решётка суулгаж байгаа болно.
3 Цахилгааны ажил 
Угсрах хайрцаг, хоолой монтаж, кабелийн тавиур кроп 1041ш,хоолой монтаж 5587м 100% кроп 1041ш,хоолой монтаж 5587м 100% бетон хийц, тусгаарлах хана болон таазанд бүрэн угсарсан
Утас сүвлэгээ, кабель таталт, уян хоолой унжуургын холболт 33462м 100% 33462м 100% барилгын хийц болон кабелийн тавиурт ил, далд
Гэрлийн, хүчит төхөөрөмжийн самбар суурилуулалт, холболт 16 100% 16 80% кабелийн төгсгөвч шахсан. Хананд ил болон далд суулгасан
Гэрэлтүүлгийн тоноглол /гэрэл, залгуур, унтраалга/ 678ш 100%   80% эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж ирээгүйн улмаас хана тааз ороогүй/Лоби хэсэг/
Тоног төхөөрөмж, гэрэлтүүлгийн тест, хэмжилт 16 самбар, 449 гэрэл 100%   0% Барилгын цахилгааны үндсэн тэжээл ороогүй
4   Холбоо дохиоллын систем   /Телефон, интернет, зарлан мэдээлэх, Сувилагч дуудах систем, Хяналтын камер, TV/
Угсрах хайрцаг, хоолой монтаж, кабелийн тавиур кроп 164 , хоолой монтаж 1801м 100% кроп 164 , хоолой монтаж 1801м 100% бетон хийц, тусгаарлах хана болон таазанд ил далд угсарсан
Утас сүвлэгээ,кабель таталт, уян хоолой унжуурга 13117м 100% 13117м 100% барилгын хийц болон кабелийн тавиурт ил, далд
Тоноглол зүүх /телефон, интернет,зарлан мэдээлэх, камер / 169ш 100% 130ш 76% эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж ирээгүйн улмаас хана тааз ороогүй
Самбар суурилуулалт, холболт 2 100% 2 100% /Рак/ холбооны өрөөнд суугдсан
5   Галын дохиоллын систем
Угсрах хайрцаг, хоолой монтаж  кроп 218, хоолой монтаж 2239м 100% кроп 218, хоолой монтаж 2239м 100% бетон хийц, тусгаарлах хана болон таазанд ил далд угсарсан
Утас сүвлэгээ, уян хоолой унжуурга 7688м 100% 7688м 100%  
тоноглол /утаа мэдрэгч,температурын мэдрэгч, галын дохиолол / 204ш 100% 190ш 93% эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж ирээгүйн улмаас хана тааз ороогүй
Хоёрдугаар  давхар 
1 Дотор заслын ажил
Хана 3300 100% 3250 98% Тоног төхөөрөмж орох хэсгийн хана хийгдээгүй
Тааз 2900 100% 2800 97%  
Шалны ажил 2800 100% 20 1% Халаалт дулаан аваагүйгээгүйгээс шалны ажил хийгдээгүй
Хаалга 126 100% 115 91% Тоног төхөөрөмж орох хэсгийн хаалга суурилагдаагүй
Пилта 640 100% 150 23%  
Тугалганы ажил 85 100% 80 94% Нэмэлт ажил захиалагчаас гарсан захиалганд материал орсон
Дотор заслийн ажил  5500 100% 5100 93%  
2 Цэвэр ус, Бохир шугам, Халаалт, агаар сэлгэлт
Хэрэгцээний цэвэр халуун хүйтэн ус 1484 100% 1484 100% Хэрэгцээний цэвэр халуун хүйтэн усны хоолой бүрэн хийгдэж дууссан.
PVC хоолой 1571 100% 1571 100% Халаалтын шугам хоолой бүрэн хийгдэж дууссан.
Халаалтын шугам 666 100% 666 100% Бохирын хоолойн шугам бүрэн хийгдэж дууссан.
Гал эсэргүүцэх шугам хоолой 2874 100% 2874 100% Гал эсэргүүцэх шугам хоолой бүрэн хийгдэж дууссан.
Агааржуулалт хоолой 3430 100% 3430 100% Агааржуулалт хоолойн ажил 84% ийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна.
Радиатор 115 100% 70 61% Радиатор суулгаж байгаа болно.
Спинклер галын хошуу 781 100% 550 70% Спинклер галын хошуу угсрагдаж суулгаж байгаа болно.
Решётка 338 100% 200 59% Решётка суулгаж байгаа болно.
3 Цахилгааны ажил 
Угсрах хайрцаг, хоолой монтаж, кабелийн тавиур кроп 957ш,хоолой монтаж 5030м 100%   100% бетон хийц, тусгаарлах хана болон таазанд бүрэн угсарсан
Утас сүвлэгээ, кабель таталт, уян хоолой унжуургын холболт 28047м 100%   100% барилгын хийц болон кабелийн тавиурт ил, далд
Гэрлийн, хүчит төхөөрөмжийн самбар суурилуулалт, холболт 100%   100% эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн самбар ирээгүй
Гэрэлтүүлгийн тоноглол /гэрэл, залгуур, унтраалга/ 884ш 100% 700ш 80% Барилгын заалны хэсгийн тааз дуусаагүй
Тоног төхөөрөмж, гэрэлтүүлгийн тест, хэмжилт 8 самбар, 641 гэрэл 100%   0% Барилгын цахилгааны үндсэн тэжээл ороогүй
4   Холбоо дохиоллын систем   /Телефон, интернет, зарлан мэдээлэх, Сувилагч дуудах систем, Хяналтын камер, TV/
Угсрах хайрцаг, хоолой монтаж, кабелийн тавиур кроп 179, хоолой монтаж 1752м 100% кроп 179, хоолой монтаж 1752м 100% бетон хийц, тусгаарлах хана болон таазанд ил далд угсарсан
Утас сүвлэгээ,кабель таталт, уян хоолой унжуурга 13770м 100% 13770м 100% бетон хийц, тусгаарлах хана болон таазанд ил далд угсарсан
Тоноглол зүүх /телефон, интернет,зарлан мэдээлэх, камер / 169ш 100% 140ш 82% Барилгын заалны хэсгийн тааз дуусаагүй
Самбар суурилуулалт, холболт 1 100% 1   /Рак/ холбооны өрөөнд суугдсан
5   Галын дохиоллын систем
Угсрах хайрцаг, хоолой монтаж  кроп 239, хоолой монтаж 1560м 100% кроп 239, хоолой монтаж 1560м 100% бетон хийц, тусгаарлах хана болон таазанд ил далд угсарсан
Утас сүвлэгээ, уян хоолой унжуурга 7036м 100% 7036м 100%  
тоноглол /утаа мэдрэгч,температурын мэдрэгч, галын дохиолол / 221ш 100% 221ш 100%  
Гуравдугаар  давхар 
1 Дотор заслын ажил
Хана 2200 100% 2100 95%  
Тааз 1500 100% 1450 97%  
Шалны ажил 1450 100% 0 0% Халаалт дулаан аваагүйгээгүйгээс шалны ажил хийгдээгүй
Хаалга 81 100% 72 89%  
Пилта 220 100% 140 64%  
Тугалганы ажил 174 100% 165 95%  
Дотор заслийн ажил  2900 100% 2750 95%  
2 Цэвэр ус, Бохир шугам, Халаалт, агаар сэлгэлт
Хэрэгцээний цэвэр халуун хүйтэн ус 729 100% 729 100% Хэрэгцээний цэвэр халуун хүйтэн усны хоолой бүрэн хийгдэж дууссан.
PVC хоолой 828 100% 828 100% Халаалтын шугам хоолой бүрэн хийгдэж дууссан.
Халаалтын шугам 1040 100% 1040 100% Бохирын хоолойн шугам бүрэн хийгдэж дууссан.
Гал эсэргүүцэх шугам хоолой 1950 100% 1950 100% Гал эсэргүүцэх шугам хоолой бүрэн хийгдэж дууссан.
Агааржуулалт хоолой 2500 100% 2500 100% Агааржуулалт хоолойн ажил бүрэн хийгдэж дууссан.
Радиатор 50 100% 25 50% Радиатор суулгаж байгаа болно.
Спинклер галын хошуу 339 100% 250 74% Спинклер галын хошуу угсрагдаж суулгаж байгаа болно.
Решётка 137 100% 120 88% Решётка суулгаж байгаа болно.
3 Цахилгааны ажил 
Угсрах хайрцаг, хоолой монтаж, кабелийн тавиур кроп 727ш,хоолой монтаж 4967м 100%   100% бетон хийц, тусгаарлах хана болон таазанд бүрэн угсарсан
Утас сүвлэгээ, кабель таталт, уян хоолой унжуургын холболт 22194м 100%   100% барилгын хийц болон кабелийн тавиурт ил, далд холбосон
Гэрлийн, хүчит төхөөрөмжийн самбар суурилуулалт, холболт 100%   100% кабелийн төгсгөвч шахсан. Хананд ил болон далд суулгасан
Гэрэлтүүлгийн тоноглол /гэрэл, залгуур, унтраалга/ 518ш 100% 518ш 100%  
Тоног төхөөрөмж, гэрэлтүүлгийн тест, хэмжилт 16 самбар, 407 гэрэл 100%   0% Барилгын цахилгааны үндсэн тэжээл ороогүй
4   Холбоо дохиоллын систем   /Телефон, интернет, зарлан мэдээлэх, Сувилагч дуудах систем, Хяналтын камер, TV/
Угсрах хайрцаг, хоолой монтаж, кабелийн тавиур кроп 180ш, хоолой монтаж 2688м 100% кроп 180ш, хоолой монтаж 2688м 100% бетон хийц, тусгаарлах хана болон таазанд ил далд угсарсан
Утас сүвлэгээ,кабель таталт, уян хоолой унжуурга 9918м 100% 9918м 100%  
Тоноглол зүүх /телефон, интернет,зарлан мэдээлэх, камер / 101ш 100% 101ш 100%  
Самбар суурилуулалт, холболт 1 100% 1 100% /Рак/ холбооны өрөөнд суугдсан
5   Галын дохиоллын систем
Угсрах хайрцаг, хоолой монтаж  кроп 128, хоолой монтаж 1011м 100% кроп 128, хоолой монтаж 1011м 100% бетон хийц, тусгаарлах хана болон таазанд ил далд угсарсан
Утас сүвлэгээ, уян хоолой унжуурга 4125м 100% 4125м 100%  
тоноглол /утаа мэдрэгч,температурын мэдрэгч, галын дохиолол / 120ш 100% 120ш 100%  
Дөрөвдүгээр  давхар 
1 Дотор заслын ажил
Хана 2600 100% 2600 100%  
Тааз 1800 100% 1750 97%  
Шалны ажил 1700 100% 0 0% Халаалт дулаан аваагүйгээгүйгээс шалны ажил хийгдээгүй
Хаалга 108 100% 108 100%  
Пилта 710 100% 480 68%  
Тугалганы ажил 142 100% 142 100%  
Дотор заслийн ажил  3100 100% 3050 98%  
2 Цэвэр ус, Бохир шугам, Халаалт, агаар сэлгэлт
Хэрэгцээний цэвэр халуун хүйтэн ус 1097 100% 1097 100% Хэрэгцээний цэвэр халуун хүйтэн усны хоолой бүрэн хийгдэж дууссан.
PVC хоолой 1254 100% 1254 100% Халаалтын шугам хоолой бүрэн хийгдэж дууссан.
Халаалтын шугам 90 100% 90 100% Бохирын хоолойн шугам бүрэн хийгдэж дууссан.
Гал эсэргүүцэх шугам хоолой 1254 100% 1254 100% Гал эсэргүүцэх шугам хоолой бүрэн хийгдэж дууссан.
Агааржуулалт хоолой 2500 100% 2500 100% Агааржуулалт хоолойн ажил 84% ийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна.
Радиатор 84 100% 50 60% Радиатор суулгаж байгаа болно.
Спинклер галын хошуу 281 100% 200 71% Спинклер галын хошуу угсрагдаж суулгаж байгаа болно.
Решётка 132 100% 120 91% Решётка суулгаж байгаа болно.
3 Цахилгааны ажил 
Угсрах хайрцаг, хоолой монтаж, кабелийн тавиур кроп 778ш,хоолой монтаж 4353м 100%   100% бетон хийц, тусгаарлах хана болон таазанд бүрэн угсарсан
Утас сүвлэгээ, кабель таталт, уян хоолой унжуургын холболт 20689м 100%   100% барилгын хийц болон кабелийн тавиурт ил, далд холбосон
Гэрлийн, хүчит төхөөрөмжийн самбар суурилуулалт, холболт 100%   100% кабелийн төгсгөвч шахсан. Хананд илээр суулгасан
Гэрэлтүүлгийн тоноглол /гэрэл, залгуур, унтраалга/ 572ш 100%   100%  
Тоног төхөөрөмж, гэрэлтүүлгийн тест, хэмжилт 3 самбар, 379 гэрэл 100%   0% Гадна цахилгаан ороогүй
4   Холбоо дохиоллын систем   /Телефон, интернет, зарлан мэдээлэх, Сувилагч дуудах систем, Хяналтын камер, TV/
Угсрах хайрцаг, хоолой монтаж, кабелийн тавиур кроп 188, хоолой монтаж 1763м 100% кроп 188, хоолой монтаж 1763м 100% бетон хийц, тусгаарлах хана болон таазанд ил далд угсарсан
Утас сүвлэгээ,кабель таталт, уян хоолой унжуурга 18002м 100% 18002м 100%  
Тоноглол зүүх /телефон, интернет,зарлан мэдээлэх, камер / 202ш 100% 202ш 100%  
Самбар суурилуулалт, холболт 1 100% 1 100% /Рак/ холбооны өрөөнд суугдсан
5   Галын дохиоллын систем
Угсрах хайрцаг, хоолой монтаж  кроп 113, хоолой монтаж 993м 100% кроп 113, хоолой монтаж 993м 100% бетон хийц, тусгаарлах хана болон таазанд ил далд угсарсан
Утас сүвлэгээ, уян хоолой унжуурга 4212м 100% 4212м 100%  
тоноглол /утаа мэдрэгч,температурын мэдрэгч, галын дохиолол / 103ш 100% 103ш 100%  
Техникийн  давхар 
1 Дотор заслын ажил
Хана 160 100% 150 94% Тоног төхөөрөмжийн угралттай уяалдах
Тааз 84 100% 30 36% Тоног төхөөрөмжийн угралттай уяалдах
Хаалга 16 100% 13 81%  
Дотор заслийн ажил  1900 100% 1700 89%  
2 Цэвэр ус, Бохир шугам, Халаалт, агаар сэлгэлт
Хэрэгцээний цэвэр халуун хүйтэн ус 80 100% 80 100% Хэрэгцээний цэвэр халуун хүйтэн усны хоолой бүрэн хийгдэж дууссан.
PVC хоолой 794 100% 794 100% Халаалтын шугам хоолой бүрэн хийгдэж дууссан.
Халаалтын шугам 96 100% 96 100% Бохирын хоолойн шугам бүрэн хийгдэж дууссан.
Гал эсэргүүцэх шугам хоолой 500 100% 500 100% Гал эсэргүүцэх шугам хоолой бүрэн хийгдэж дууссан.
Агааржуулалт хоолой 1828 100% 1379.6 75% Агааржуулалт хоолойн ажил 84% ийн гүйцэтгэлтэй явагдаж байна.
Радиатор 14 100% 14 100% Радиатор суулгаж байгаа болно.
Спинклер галын хошуу 108 100% 108 100% Спинклер галын хошуу угсрагдаж суулгаж байгаа болно.
Решётка 8 100% 0 0% Хараахан эхлээгүй болно.
3 Цахилгааны ажил 
Угсрах хайрцаг, хоолой монтаж, кабелийн тавиур кроп 48ш,хоолой монтаж 765м 100:% кроп 48ш,хоолой монтаж 300м 30% тоног төхөөрөмж, агааржуулалтын хоолой угсралт дууссаны дараа хийх
Утас сүвлэгээ, кабель таталт, уян хоолой унжуургын холболт 4111м 100%   0% тоног төхөөрөмж, агааржуулалтын хоолой угсралт дууссаны дараа хийх
Гэрлийн, хүчит төхөөрөмжийн самбар суурилуулалт, холболт 17ш 100% 15 88% тоног төхөөрөмж,агааржуулалтын угсралт дууссаны дараа хийх
Гэрэлтүүлгийн тоноглол /гэрэл, залгуур, унтраалга/ 77ш 100%   0% тоног төхөөрөмж, агааржуулалтын хоолой угсралт дууссаны дараа хийх
Тоног төхөөрөмж, гэрэлтүүлгийн тест, хэмжилт 17 самбар, 81 гэрэл 100%   0% Барилгын цахилгааны үндсэн тэжээл ороогүй
4   Холбоо дохиоллын систем   /Телефон, интернет, зарлан мэдээлэх, Сувилагч дуудах систем, Хяналтын камер, TV/
Угсрах хайрцаг, хоолой монтаж, кабелийн тавиур   100%      
Утас сүвлэгээ,кабель таталт, уян хоолой унжуурга   100%      
Тоноглол зүүх /телефон, интернет,зарлан мэдээлэх, камер /   100%      
Самбар суурилуулалт, холболт   100%      
5   Галын дохиоллын систем
Угсрах хайрцаг, хоолой монтаж  кроп 30, хоолой монтаж 140м 100% кроп 30, хоолой монтаж 140м 100% бетон хийц, тусгаарлах хана болон таазанд ил далд суулгасан
Утас сүвлэгээ, уян хоолой унжуурга 1163м 100%   0% тоног төхөөрөмж,агааржуулалтын угсралт дууссаны дараа хийх
тоноглол /утаа мэдрэгч,температурын мэдрэгч, галын дохиолол / 27ш 100%   0% тоног төхөөрөмж,агааржуулалтын угсралт дууссаны дараа хийх
Гадна фасад, Дээвэр, Цонхны ажил 
1 Гадна фасадны ажил 
       Хөөсөн дулаалгын ажил 7615м2 100% 7615м2 100% Ажил бүрэн дууссан
       Өнгөт чулуун будгийн ажил 7615м2 100% 7615м2 100% Ажил бүрэн дууссан
2 Дээврийн ажил  845м2 100%   100% Ажил бүрэн дууссан
3 Хуванцар цонхны ажил    100%   100% Бүх давхарын хуванцар цонх суулгаж дууссан
4 Хөнгөн цагаан рамтай шилэн фасадны ажил   100%   95% Барилгын төв хаалганы хэсэгт орох хөнгөн цагаан рамтай шилэн хаалга материал зөөж оруулах ажлын байдлаас шалтгаалан түр хойшлуулсан байна.
Гадна тохижилтын  ажил 
1 Авто зам талбайн ажил 
 Суурийн ажил  5154 100% 5154 100% Барилгын гадна  суурийн ажил бүрэн дууссан. 
Авто замын хашлага  угсралтын ажил  829 100% 829 100% Дууссан
Асфалть хучилтын ажил  5154 100% 1650 32% Барилгын дэд бүтэцийн ажил, цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалан түр хойшлуулсан болно. 
2 Явган зам талбайн ажил
Явган зам талбайн ажил 1310 100% 980 75% Барилгын дэд бүтэцийн ажил болон цаг агаарийн нөхцөл байдлаасс шалтгаалан удааширсан болно. 
Явган замын хашлага угсралтын ажил  770 100% 500 65% Барилгын дэд бүтэцийн ажил болон цаг агаарийн нөхцөл байдлаасс шалтгаалан удааширсан болно. 
Хавтан угсралтын ажил  1310 100% 450 34% Барилгын дэд бүтэцийн ажил болон цаг агаарийн нөхцөл байдлаасс шалтгаалан удааширсан болно. 
3 Ногоон байгууламжийн ажил 
Ногоон байгууламжийн ажил  2420 100% 1450 60% Барилгын дэд бүтэцийн ажил болон цаг агаарийн нөхцөл байдлаасс шалтгаалан удааширсан болно. 

Бусад нийтлэлүүд